Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Aanbod (offerte) 2

Aanvaarding 2

Wijziging (aanvulling en vermindering) 2

Overige 2

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte definities die cursief zijn, hebben de volgende betekenis waarbij genoemde definities zowel voor enkelvouds- als meervoudsvorm gelden:

  1. aanbod 

De in de offerte, op de website of in enige andere door Jouw Online Marketeer gedane schriftelijke aanbieding getoonde informatie met betrekking tot de levering van diensten.

  1. diensten
   De door Jouw Online Marketeer aan opdrachtgever te leveren of geleverde werkzaamheden waaronder in elk geval marketing advies in de breedste zin en onderstaande wordt verstaan:
  1. opdrachtgever
   Iedere rechtspersoon waar Jouw Online Marketeer diensten aan verleent (al dan niet tegen betaling) en/of die met Jouw Online Marketeer een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten en daarover met Jouw Online Marketeer in contact is getreden.
  2. opdracht
   schriftelijk
   e opdracht tot het verlenen van diensten, inhoudende de door opdrachtgever schriftelijk aanvaarde offerte. 
  3. overeenkomst
   De overeenkomst voor de levering van diensten tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever betreffende de levering van diensten. 
  4. schriftelijk
   (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.  
  5. website
   De website van Jouw Online Marketeer, te weten <www.jouwonlinemarketeer.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

Artikel 2: Jouw Online Marketeer
Jouw Online Marketeer, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73228311.

Artikel 3: Toepasselijkheid

  1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
  2. Alle personen en ondernemingen welke bij de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever betrokken zijn, kunnen eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
  3. De algemene voorwaarden zullen bij de aanvraag, of in elk geval voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden gemaild (elektronisch ter hand gesteld). Dit is het moment dat de offerte wordt toegestuurd.
  4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk verworpen door Jouw Online Marketeer, tenzij vooraf schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In een dergelijk geval zijn zij uitsluitend van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Jouw Online Marketeer.
  5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden  zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende overeenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden  blijven hiermee onveranderd van kracht.
  6. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden  om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig schriftelijk onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
  7. Jouw Online Marketeer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden  eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website van Jouw Online Marketeer. De gewijzigde algemene voorwaarden  zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten en Aanbiedingen indien opdrachtgever deze schriftelijk heraccepteert nadat deze door Jouw Online Marketeer aan opdrachtgever schriftelijk zijn toegestuurd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Aanbod (offerte)

 1. Per mail verstuurt Jouw Online Marketeer een offerte aan opdrachtgever. Een offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheid van 30 (dertig) dagen, tenzij anders overeengekomen of door Jouw Online Marketeer schriftelijk anders vermeld. De offerte is gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, zie artikel 5 lid 12 e.v. van deze algemene voorwaarden  en omvat in elk geval de opdrachtomschrijving; het tarief exclusief BTW, de wijze van uitvoering, het gebruiksdoel (hierna ‘licentie’) de verwachte leveringstermijn(en) en eventuele overige werkzaamheden.
 2. Als de offerte uit meerdere onderdelen bestaat, bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs. 
 3. Jouw Online Marketeer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien opdrachtgever er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

 1. Nadat de opdrachtgever een aanbod van Jouw Online Marketeer schriftelijk heeft geaccepteerd, komt de overeenkomst tussen Jouw Online Marketeer en de opdrachtgever pas tot stand op het moment van de verzending van de bij de overeenkomst behorende schriftelijke opdrachtbevestiging door Jouw Online Marketeer aan de opdrachtgever. In de opdrachtbevestiging staat een bevestiging van de onderdelen van de offerte, mogelijk aangevuld met na versturing van het aanbod tussen partijen gemaakte aanvullende afspraken. 
 2. Jouw Online Marketeer is slechts gebonden aan een aanbod na versturing van deze opdrachtbevestiging. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum waarop Jouw Online Marketeer de opdrachtbevestiging heeft verstuurd. De overeenkomst bestaat daarmee uit de offerte, algemene voorwaarden  en opdrachtbevestiging. 
 3. Het door opdrachtgever schriftelijk aanvaarde aanbod en aan Jouw Online Marketeer verstrekte opdracht(en) tot dienstverlening gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever accepteert hiermee de betalingsverplichting die samenhangt met het uitvoeren van de werkzaamheden door Jouw Online Marketeer. 

Wijziging (aanvulling en vermindering)

 1. Bij wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst, inhoudende een aanvulling van werkzaamheden, is er sprake van een aanvullende opdracht waarvoor een aanvullende offerte wordt gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, wat inhoudt dat extra uren en extra werkzaamheden als meerwerk conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden  en zoals beschreven in de offerte, beschouwd worden.

Overige

 1. Het verstrekken van een opdracht en de toezending van een aanvaard aanbod en/of andere documentatie door de opdrachtgever verplichten Jouw Online Marketeer niet tot de acceptatie hiervan en evenmin tot het doen van een aanbieding of het sluiten van een overeenkomst. Niet-acceptatie van een opdracht wordt zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever ter kennis gebracht.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Jouw Online Marketeer vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 
 3. Indien een overeenkomst wordt gesloten door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.


Artikel 5: Dienstverlening


Doel en uitvoering

 1. Jouw Online Marketeer zal zich volledig en naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en binnen de overeengekomen termijn op te leveren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Jouw Online Marketeer gelden. Jouw Online Marketeer is hierbij gerechtigd:
 1. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
 2. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Jouw Online Marketeer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze ingehuurde derden niet aansprakelijk;
 3. om, indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, op te schorten tot opdrachtgever de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald;
 4. om de inhoud van het aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 5. om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten waarvan opdrachtgever garandeert dat deze niet zijn bezwaard met een intellectueel eigendomsrecht (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), van een derde. Jouw Online Marketeer heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Jouw Online Marketeer verstrekte bronmaterialen. opdrachtgever vrijwaart Jouw Online Marketeer voor aanspraken van derden ter zake;
 6. gebruik te maken van software en informatie van derden, inclusief open source software. Jouw Online Marketeer kan de werking van websites van derden echter niet garanderen. 
 1. Alle door Jouw Online Marketeer gedurende de werkzaamheden aan de opdrachtgever getoonde of verstrekte illustraties, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties en andere visuele content en media dienen uitsluitend ter illustratie en indicatie en de opdrachtgever kan hier dus geen rechten aan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Jouw Online Marketeer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting. Jouw Online Marketeer staat er niet voor in dat de door haar en door haar ingeschakelde derden verleende diensten, bijbehorende werkzaamheden en het door de opdrachtgever opvolgen, toepassen en gebruiken van haar adviezen ook tot de door de opdrachtgever gewenste en beoogde resultaten zal leiden.
 3. Jouw Online Marketeer is niet verplicht enig product of dienst na de verstrekking daarvan aan de opdrachtgever op wat voor manier dan ook te bewaren.


Levering

 1. Diensten worden in overleg met opdrachtgever en binnen de termijn zoals vermeld op de offerte uitgevoerd.
 2. Jouw Online Marketeer bepaalt op welke wijze en in welke vorm het resultaat van die diensten bij de opdrachtgever wordt aangeleverd. Indien de opdrachtgever een andere wijze of andere vorm wenst te ontvangen, komen de eventuele extra kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Na versturen van de opdrachtbevestiging begint Jouw Online Marketeer met haar dienstverlening. De voor de uitvoering van diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn en levert derhalve geen tekortkoming in de nakoming of rechtvaardiging voor opschorting van de verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst op. 
 4. Bij eventuele overschrijding zal opdrachtgever Jouw Online Marketeer een redelijke termijn, eveneens geen fatale termijn, gunnen om de overeengekomen diensten te leveren zonder dat Jouw Online Marketeer schadeplichtig is. 

Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen of Jouw Online Marketeer op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden verricht die buiten de inhoud en omvang van de overeenkomst vallen, zullen opdrachtgever en Jouw Online Marketeer tijdig (voor uitvoering), in onderling overleg en schriftelijk tot aanpassing van de overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties. Deze werkzaamheden zullen in geval van akkoord van de opdrachtgever worden meegenomen en gespecificeerd in de eindfactuur.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Jouw Online Marketeer schriftelijk aangeven welke kosten er gepaard gaan met de aanpassing van de overeenkomst en zal opdrachtgever deze schriftelijk accepteren. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de aangepaste overeenkomst levert geen wanprestatie van Jouw Online Marketeer op en is derhalve geen grond om de overeenkomst conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden  te ontbinden. 


Verplichtingen
opdrachtgever 

 1. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Jouw Online Marketeer, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mate waarin door Jouw Online Marketeer gegeven adviezen worden gebruikt en geïmplementeerd. opdrachtgever laat zich adviseren door Jouw Online Marketeer maar is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
 2. De voortgang van de opdracht  is afhankelijk van de inzet van opdrachtgever. Hieronder wordt in elk geval expliciet verstaan de beschikbaarheid voor meetings en medewerking. 
 3. Opdrachtgever zal Jouw Online Marketeer steeds, gevraagd en ongevraagd, alle medewerking en relevante informatie, specificaties, materialen, licenties en keuzes in welke vorm dan ook verstrekken die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem/haar en de door hem/haar ingeschakelde derden aan Jouw Online Marketeer verstrekte gegevens, documenten en andere informatie.
 4. Opdrachtgever verleent Jouw Online Marketeer alle benodigde toegang tot fysieke en online omgevingen om de uitvoering van haar diensten te kunnen bewerkstelligen.  
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en volledige betalingen voor social media accounts als die van Facebook en Google.
 6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van fouten en vertraging in de uitvoering van geplaatste opdracht als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen door of namens opdrachtgever en/of deelnemer, hierbij verwijzend naar het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden . Dit geldt ook indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan. Meerwerk en extra kosten als gevolg hiervan wordt conform het bepaalde in dit artikel aan opdrachtgever in rekening gebracht. Eveneens is Jouw Online Marketeer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. 
 7. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Jouw Online Marketeer niet bevoegd de door Jouw Online Marketeer geleverde Werken zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Zie artikel 11 van deze algemene voorwaarden. 


Artikel 6: Tarieven
 

 1. De overeenkomst komt tot stand op basis van het door Jouw Online Marketeer in het aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de overeenkomst en het aanbod vermelde prijzen exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege van toepassing zijnde belastingen en heffingen, meer-minderwerk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Tenzij het een vaste pakketprijs betreft, zijn vermelde prijzen exclusief overige extra individuele wensen van opdrachtgever.  
 2. Jouw Online Marketeer kan kortingen hanteren, welke kunnen verschillen per opdrachtgever. 
 3. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de overeenkomst of het aanbod hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw aanbod, uitbreiding of verlenging van de overeenkomst. Jouw Online Marketeer behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan opdrachtgever verzonden.


Artikel 7: Facturering en Betaling
 

 1. Bij totstandkoming van de overeenkomst verstuurt Jouw Online Marketeer de factuur voor de gehele opdrachtsom. Eventueel meerwerk wordt bij oplevering gefactureerd. Jouw Online Marketeer is gerechtigd de diensten en bijbehorende werkzaamheden niet te laten aanvangen of deze te staken totdat de overeengekomen betaling door Jouw Online Marketeer is ontvangen.
 2. Opdrachtgever zal voor de door Jouw Online Marketeer geleverde diensten de in de overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Hiertoe zal per pdf aan de opdrachtgever een factuur met betalingslink worden verzonden. De betaling dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op de bankrekening van Jouw Online Marketeer te zijn voldaan. 
 3. De genoemde termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Jouw Online Marketeer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door opdrachtgever zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Jouw Online Marketeer is vereist. Eveneens is Jouw Online Marketeer gerechtigd de te verlenen diensten op te schorten of te annuleren zonder schadeplichtig te zijn. 
 4. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, wordt er een vertragingstoeslag aan opdrachtgever in rekening gebracht. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent van de uitstaande betaling per maand dat betaling uitblijft. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Ook wordt de wettelijke rente en de door Jouw Online Marketeer in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling aan opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten worden vastgesteld volgens het op dat moment geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Eventueel gemaakte kosten voor juridische bestand, gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten (inclusief rente) zullen eveneens op opdrachtgever verhaald worden. 
 5. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Jouw Online Marketeer openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door opdrachtgever.
 6. De door opdrachtgever aan Jouw Online Marketeer verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van opdrachtgever op Jouw Online Marketeer.


Artikel 8: Aansprakelijkheid


Algemeen

 1. Jouw Online Marketeer zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Jouw Online Marketeer heeft een inspanningsverplichting en verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. 
 2. Te allen tijde zullen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever hun uiterste best doen in overleg tot een oplossing trachten te komen in geval van een verschil van inzicht.
 3. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van opdrachtgever.
 4. De in deze algemene voorwaarden  opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen in het geval dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jouw Online Marketeer, of diens leidinggevende ondergeschikten.
 5. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan schriftelijk aan Jouw Online Marketeer gemeld te worden. Iedere vordering jegens Jouw Online Marketeer vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 


Schadevergoeding

 1. Jouw Online Marketeer betaalt op grond van eventuele aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (wanprestatie), onrechtmatige daad voortvloeiende uit en/of verband houdende met haar dienstverlening of de inhoud van deze algemene voorwaarden maximaal het bedrag dat Jouw Online Marketeer in de daaraan voorafgaande 6 (zes) maanden in totaal aan de opdrachtgever heeft gefactureerd met een maximum van in totaal EUR 5.000 (vijfduizend euro). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Jouw Online Marketeer leiden tot betaling van een hoger bedrag dan de door Jouw Online Marketeer voor de diensten en bijbehorende werkzaamheden waarmee de aansprakelijkheid samenhangt overeengekomen vergoeding zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 2. De mate waarin de tekortkoming Jouw Online Marketeer zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. In geval van meerdere opdrachtgevers vergoedt Jouw Online Marketeer aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.


Uitsluiting

 1. Onverminderd het hiervoor en hierna in dit artikel bepaalde, is Jouw Online Marketeer nooit aansprakelijk voor:
 • schade veroorzaakt door informatie die door opdrachtgever online, via internet verzonden wordt;
 • schade veroorzaakt door inbreuk op octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van door of voor opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • schade aan computerapparatuur en (fysieke en digitale) gegevensbestanden en voor gebruik van enig resultaat anders dan toegestaan onder de licentie;
 • indirecte schade (waaronder in ieder geval handelsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies/schade geleden door derden en verlies door bedrijfsstagnatie);
 • schade of verlies geleden door derden als gevolg van door Jouw Online Marketeer verrichte werkzaamheden of door Jouw Online Marketeer gedane adviezen voor zover opdrachtgever Jouw Online Marketeer vrijwaart voor dergelijke aanspraken van derden tot vergoeding van schade;
 • directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen opdrachtgever en diens (derde) contractspartijen.
 1. Op alle in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid kan jegens de opdrachtgever tevens een beroep worden gedaan door de door Jouw Online Marketeer ten behoeve of in het kader van de dienstverlening aan de opdrachtgever ingeschakelde derden.


Herstellen

 1. Voordat het recht op ontbinding ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst, dient opdrachtgever Jouw Online Marketeer in de gelegenheid te stellen genoemde tekortkomingen binnen een redelijke termijn te herstellen. schriftelijke ingebrekestelling dient te geschieden voordat Jouw Online Marketeer geacht wordt in verzuim te zijn.

Artikel 9: Reclamatie (klacht)

Dienstverlening

 1. Om Jouw Online Marketeer in staat te stellen tijdig schadebeperkende maatregelen te nemen, zal een klacht over een tekortkoming in de dienstverlening en de uitvoering van de werkzaamheden, binnen 7 (zeven) kalenderdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd, schriftelijk aan Jouw Online Marketeer worden voorgelegd. Indien binnen deze termijn niet is geklaagd, wordt ervan uit gegaan dat Jouw Online Marketeer deugdelijk is nagekomen en vervalt het recht een klacht in te dienen. 
 2. Klant geeft Jouw Online Marketeer in elk geval 4 (vier) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
 3. Geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Jouw Online Marketeer kunnen niet tot hiervoor genoemde rechten leiden. 
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan haar betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden  of een overeenkomst, op te schorten wegens (beweerde) tekortkomingen aan de zijde van Jouw Online Marketeer. 
 5. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Jouw Online Marketeer vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: 
 1. bij niet tijdige melding na het verstrijken van de termijn genoemd in lid 1 of; 
 2. na verloop van 12 (twaalf) maanden na de datum waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft, of waarmee de vordering in verband staat, zijn verricht of hadden behoren te zijn verricht. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, in geval van niet direct constateerbare schade, op moment dat de schade naar redelijk oordeel van Jouw Online Marketeer voor het eerste geconstateerd had kunnen worden. 


Factuur

 1. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.


Artikel 10: Overmacht

 1. Indien Jouw Online Marketeer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Jouw Online Marketeer en opdrachtgever niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. 
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Jouw Online Marketeer ingeschakelde derden of toeleveranciers, brand, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, staking, oproer, oorlog, extreme weersomstandigheden alsmede iedere andere situatie waarop Jouw Online Marketeer  en opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
 3. Onder overmacht wordt tevens expliciet verstaan:
 • het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van (technische) apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen en Clouds van Jouw Online Marketeer en derden die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de diensten; 
 • een geblokkeerd facebook account of account-fout (bij uitblijven van betaling door klant );
 • Onderhoud aan de website of andere systemen van Jouw Online Marketeer.
 1. In geval van ziekte van Jouw Online Marketeer zullen partijen in overleg een nieuwe leveringsdatum vaststellen.  
 2. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 3. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 2 (twee) weken worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Ook kunnen partijen in overleg ervoor kiezen de overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat de aanbetaling en overige gewerkte uren door opdrachtgever dienen te worden vergoed aan Jouw Online Marketeer. Dit recht tot ontbinding van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmacht situatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. 
 4. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Jouw Online Marketeer.  

Artikel 11: Intellectuele Eigendom


Algemeen

 1. Niets uit dit artikel mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijdig is met een bepaling uit licenties of software van derden die onderdeel is van door Jouw Online Marketeer geleverde diensten. Verplichtingen uit deze licenties hebben voorrang ten opzichte van het bepaalde in dit artikel. 
 2. Auteurs-, merk-, modellen- handelsnaam of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten en daaraan verwachte en vergelijkbare rechten op het format en de inhoud van de website, het Logo van Jouw Online Marketeer, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Jouw Online Marketeer berusten bij Jouw Online Marketeer.

Licentie

 1. Intellectuele eigendomsrechten op diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever berusten bij Jouw Online Marketeer en/of haar licentiegevers en toeleveranciers. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever na volledige voldoening van de tussen partijen overeengekomen totale vergoeding voor de verleende diensten en bijbehorende werkzaamheden ten aanzien van het resultaat van die diensten en werkzaamheden een niet exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht ten behoeve van het gebruiksdoel zoals vermeld in de offerte van de betreffende overeenkomst. Indien het gebruiksdoel in de opdrachtbevestiging in tijd is beperkt, zal de Licentie ook uitsluitend gelden voor die beperkte duur.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Online Marketeer is het niet toegestaan om enig door Jouw Online Marketeer aan opdrachtgever geleverd Werk, concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven en/of anderszins te (laten gebruiken) al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Jouw Online Marketeer geleverde Werken te verwijderen of te wijzigen. 
 4. De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Inbreuk

 1. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jouw Online Marketeer. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Jouw Online Marketeer door opdrachtgever of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan Jouw Online Marketeer van minimaal EUR 5.000,00. opdrachtgever vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Jouw Online Marketeer. 

Vrijwaring

 1. Klant staat jegens Jouw Online Marketeer in voor het ongestoorde gebruik door Jouw Online Marketeer van de aangeleverde of aan Jouw Online Marketeer ter beschikking gestelde materialen, zaken, informatie, ideeën, concepten en andere content. De opdrachtgever vrijwaart Jouw Online Marketeer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden op voornoemde content, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen aanspraken gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten.
 2. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in dit artikel. opdrachtgever stelt Jouw Online Marketeer onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden. 


Toestemming

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geeft opdrachtgever Jouw Online Marketeer het recht om de producten en diensten die het resultaat zijn van of verband houden met de door Jouw Online Marketeer voor de opdrachtgever verrichte diensten en bijbehorende werkzaamheden voor acquisitie-, reclame- en promotiedoeleinden te gebruiken, zowel online als offline. Opdrachtgever kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken. 
 2. Jouw Online Marketeer kan toestemming verlenen tot verspreiden van delen van haar werk. Hierbij geldt: 
 1. de naam van Jouw Online Marketeer dient duidelijk te worden vermeld (hashtags, verwijzing naar account), of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen. 
 2. opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Jouw Online Marketeer conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur, ontbinding, opzegging

Duur

 1. De overeenkomst tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever wordt aangegaan voor de minimale duur van 3 (drie) maanden en is niet tussentijds opzegbaar. Na de genoemde termijn is de overeenkomst per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten in geval van failissement, surseance van betaling, liquidatie, wijziging van activiteiten of wanneer nakoming van de overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving. Dit geldt ook wanneer een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen of wanneer een situatie als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden (overmacht) zich voordoet en aan alle eisen voor ontbinding uit dat artikel wordt voldaan. 
 2. In het geval dat opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Jouw Online Marketeer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden dan wel een voorschot of andere vorm van zekerheid te verlangen. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van opdrachtgever of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor niet van Jouw Online Marketeer gevergd kan worden de overeenkomst ongewijzigd in stand te laten. 
 3. Ieder recht op ontbinding (geheel of gedeeltelijk) anders dan bepaald in dit artikel is uitgesloten.

Gevolgen ontbinding of opzegging

 1. In geval van beëindiging van een overeenkomst om welke reden dan ook:
 • blijven de intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd in artikel 11 te allen tijde bij Jouw Online Marketeer;
 • behoudt Jouw Online Marketeer aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waaronder ook kosten van eventueel ingeschakelde derden worden verstaan, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Jouw Online Marketeer zijn toe te rekenen. 
 • zullen aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld;
 • eindigt de licentie van rechtswege;
 • is de opdrachtgever gehouden alle handelingen na te laten die bij derden de indruk zouden kunnen wekken dat de opdrachtgever de rechten die uit de Licentie voortvloeien nog zou bezitten; 
 • verplicht de opdrachtgever zich om alle vertrouwelijke informatie van Jouw Online Marketeer die in haar bezit is, te retourneren aan Jouw Online Marketeer, of indien Jouw Online Marketeer de opdrachtgever hiertoe opdraagt, te vernietigen; 
 • blijven de bepalingen die bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst voort te duren, onverkort van kracht. Onder deze bepalingen vallen in ieder geval maar niet uitsluitend de artikel 8, 6, 11 en 17 van deze algemene voorwaarden 
 1. Jouw Online Marketeer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een dergelijke ontbinding of annulering. Jouw Online Marketeer is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van de aanbetaling, reeds door Jouw Online Marketeer gemaakte en reeds door opdrachtgever voldane bedragen.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, tenzij het informatie betreft die van openbare bekendheid is of ten aanzien waarvan door de andere partij expliciet te kennis gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd.
 2. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden toestemming weigeren het bestaan van een relatie tussen partijen publiekelijk bekend te maken.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van beide partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken en dergelijke ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Jouw Online Marketeer gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Jouw Online Marketeer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.
 5. Partijen zullen de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden, waaronder gelieerde entiteiten. De verplichtingen uit dit artikel zullen tevens na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven.
 6. Indien een van de Partijen de verplichting tot geheimhouding zoals beschreven in dit artikel schaadt, is hij/zij een direct opeisbare boete van € 5,000 aan de andere Partij verschuldigd. Onverminderd het recht van de benadeelde Partij om schadevergoeding te vorderen voor geleden of te lijden schade als gevolg van het handelen van de benadelende Partij. 


Artikel 14: Privacy en Cookies
 

 1. Jouw Online Marketeer verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Jouw Online Marketeer. opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 
 2. Jouw Online Marketeer gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Jouw Online Marketeer wordt verwezen naar artikel 10 van deze algemene voorwaarden .
 3. Jouw Online Marketeer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van opdrachtgever in strijd met dit artikel.

Artikel 15: website Jouw Online Marketeer 

 1. Jouw Online Marketeer streeft ernaar de website van Jouw Online Marketeer te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor opdrachtgever maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de website van Internet en technologieën.
 2. Jouw Online Marketeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de opdrachtgever, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Jouw Online Marketeer. 
 3. Jouw Online Marketeer is te allen tijde gerechtigd de website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Jouw Online Marketeer. 


Artikel 16: Forumkeuze

 1. Op de overeenkomst, offertes (toekomstige) rechtsbetrekkingen en alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen Jouw Online Marketeer en opdrachtgever die niet in minnelijke sfeer via mediation beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Rotterdam.