PRIVACYVERKLARING - jouw online marketeer

 Onderhavig document is het Privacy- en Cookiebeleid van Jouw Online Marketeer. Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw persoonsgegevens en de gebruikte Cookies op de website van Jouw Online Marketeer en tevens wanneer u met Jouw Online Marketeer een overeenkomst tot opdracht sluit. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Jouw Online Marketeer tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven. Jouw Online Marketeer respecteert de privacy van haar Opdrachtgevers en de Bezoekers van de website. Jouw Online Marketeer betracht bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Jouw Online Marketeer verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Jouw Online Marketeer met uw persoonsgegevens omgaat.

BEGRIPPEN

 1. betrokkene
  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de website of Opdrachtgever van Jouw Online Marketeer is.
 2. bezoeker

Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de website.

 1. opdrachtgever
  De rechtspersoon die een Product van Jouw Online Marketeer afneemt.
 2. persoonsgegeven
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 3. website
  website van Jouw Online Marketeer, <www.jouwonlinemarketeer.nl en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

 
PRIVACY

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens in het kader van de website en bij het verkopen van diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Jouw Online Marketeer. Hieronder vallen tevens door Jouw Online Marketeer ingehuurde derden.
 2. Toepasselijkheid
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen die Jouw Online Marketeer verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met Jouw Online Marketeer. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de website (hierna Jouw Online Marketeer diensten). In geval op onze website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Jouw Online Marketeer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.
 3. Persoonsgegevens
  Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

  Rechtstreeks verstrekte informatie
  • Bezoek website
   Bij uw bezoek aan de website verwerkt Jouw Online Marketeer de volgende informatie:
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • (be)zoekgedrag op de website (internetbrowers, locatie, apparaattype)
  • Contact opnemen
   Indien u on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij gegevens van u verzamelen zoals voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, social media profielnamen en fot”o´s en e-mailadres. 
  • Online Academy
   In de Online Academy worden de volgende Persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer (mobiel en vast)
 • financiële persoonsgegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer)
  • Marketing overeenkomst
   Indien u een overeenkomst aangaat of op andere wijze diensten afneemt van Jouw Online Marketeer kunnen wij de volgende gegevens van u vragen: 
 • uw bedrijfsgegevens (vestigingsadres, kvk-nummer, btw-nummer)
 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land)
 • telefoonnummer (mobiel en vast)
 • financiële persoonsgegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer)


Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
Jouw Online Marketeer verwerkt geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over of diensten te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Jouw Online Marketeer kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Jouw Online Marketeer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@jouwonlinemarketeer.nl, dan verwijdert Jouw Online Marketeer deze gegevens.

Automatisch verzamelde informatie
Bij het bezoek van de website van of online communicatie met Jouw Online Marketeer en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

Cookies
Op de website van Jouw Online Marketeer zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaat identificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de website van Jouw Online Marketeer en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar onderstaand Cookiebeleid van Jouw Online Marketeer.

Technische gegevens
Wanneer u de website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld.  Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze website en andere informatie over uw sessie op onze website.

Informatie ontvangen van derde partijen
Jouw Online Marketeer kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media. We kunneninformatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en u voorzien van passend advies.

Geaggregeerde informatie
Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Jouw Online Marketeer gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse. 

 1. Grondslag gegevensverwerking
  Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Jouw Online Marketeer verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:


Toestemming

Ingeval van aanvragen per e-mail of andere social media wordt deze toestemming verkregen middels een linkje naar deze Privacy- en cookieverklaring die betrokkene voor akkoord moet aanvinken. Indien derde partijen in opdracht van Jouw Online Marketeer uw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. In geval van interviews op straat wordt toestemming veelal mondeling verkregen van betrokkene. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar info@jouwonlinemarketeer.nl. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang
Jouw Online Marketeer kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële Opdrachtgevers. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Jouw Online Marketeer weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n). 

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Jouw Online Marketeer en haar Opdrachtgevers is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om uw bestelling te kunnen voorbereiden en versturen.

 1. Doeleinden gegevensverwerking
  Jouw Online Marketeer verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het in de breedste zin uitvoeren van de overeenkomst en communicatie met haar Opdrachtgevers (Teamwork, Display en Huddle), het bijhouden van administratie en facturatie (Moneybird, voor de Online Academy gecombineerd met Plug & Play) en het in good (legal) standing houden van haar onderneming. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de website (WordPress) gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken (Google Analytics). Jouw Online Marketeer verwerkt eveneens persoonsgegevens om contact met Opdrachtgevers en andere derden op te nemen, leveranciers te instrueren en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de website te optimaliseren.

  Overige belangen
   • het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten;
   • het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
   • in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
   • voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
   • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
   • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.
 1. Opslag
  Uw persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers, Google Drive en in de back-end van onze website bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Jouw Online Marketeer kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw persoonsgegevens worden door Jouw Online Marketeer minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.
 • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Jouw Online Marketeer wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
 • Uit commercieel belang gebruikt Jouw Online Marketeer gegevens als uw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing.
 1. Verwerking persoonsgegevens door derde partijen
  Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld Google en social media partijen geschaard. Uw persoonsgegevens kunnen door Jouw Online Marketeer worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen, leveranciers die Jouw Online Marketeer ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Jouw Online Marketeer heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Jouw Online Marketeer verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

  Analyse- en traceringstools
  Jouw Online Marketeer maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google, om het gebruik van de Jouw Online Marketeer website te volgen, segmenteren en analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt Jouw Online Marketeer beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan de website en diensten kunnen worden verbeterd. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de website van Jouw Online Marketeer worden op ons verzoek verzameld en met Jouw Online Marketeer gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. Jouw Online Marketeer heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Jouw Online Marketeer voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.


Overige gevallen

In bepaalde overige gevallen kan Jouw Online Marketeer uw persoonsgegevens delen met derde partijen. 

   • Overdracht van onderneming
    persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat uw persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname of enige andere variant daarvan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Jouw Online Marketeer of een deel van haar activiteiten. 
   • Juridische openbaarmakingen
    Indien Jouw Online Marketeer van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Jouw Online Marketeer haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en Opdrachtgevers, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.
 1. Doorgifte derde landen
  Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Jouw Online Marketeer uw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Jouw Online Marketeer voor de ondersteuning van haar Producten en dienstverlening de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd (zoals Google), inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van de Overeenkomst aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Let op! Nu het Hof van Justitie van de EU in het Schrems II arrest het EU-VS privacy shield ongeldig heeft verklaard, is er onduidelijkheid over de praktische gevolgen hiervan bij het gebruik van providers in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor Jouw Online Marketeer daar wij onder andere Facebook en Instagram gebruiken. Wij onderzoeken hoe wij met onze bedrijfsvoering aan de wet- en regelgeving kunnen voldoen en houden tevens de ontwikkelingen bij. Zodra het European Data Protection Board (EDPB) een guidance met aanvullende maatregelen uitbrengt, zal dit Privacy – en cookiebeleid waar nodig worden aangepast. Voor vragen, kunt u contact met ons opnemen via info@jouwonlinemarketeer.nl.
 2. Uw rechten
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Jouw Online Marketeer uw persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@jouwonlinemarketeer.nl. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identiteit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.
   • Inzage  

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen, inhoudende een kopie van de persoonsgegevens die Jouw Online Marketeer over u heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Jouw Online Marketeer u direct met de reden waarom. 

   • Vergetelheid  

Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door Jouw Online Marketeer kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om Jouw Online Marketeer te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, wanneer Jouw Online Marketeer uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

   • Rectificatie en aanvulling  

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Jouw Online Marketeer van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. Jouw Online Marketeer zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk. 

   • Dataportabiliteit.  

U heeft het recht om Jouw Online Marketeer te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Jouw Online Marketeer zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Jouw Online Marketeer en u. 

   • Bezwaar 

U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Jouw Online Marketeer gegevens van u verwerkt. Indien u van mening bent uw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Jouw Online Marketeer uw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Jouw Online Marketeer en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

 1. Beveiliging
  Jouw Online Marketeer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen persoonsgegevens te beveiligen. Jouw Online Marketeer maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Jouw Online Marketeer gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. De plug-ins welke worden gebruikt voor de website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.
 2. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
  Met een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 COOKIES

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘accepteer’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. U moet er rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt. 

 1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?
  Jouw Online Marketeer maakt op de website gebruik scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om de website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op de website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de gehele website van Jouw Online Marketeer zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op uw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert uw browser de cookies. In sommige gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere gevallen blijven de cookies langer op uw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze website uitgelezen kunnen worden. Indien door Jouw Online Marketeer gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde persoonsgegevens conform de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term ‘cookies’ hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.
 2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt Jouw Online Marketeer?
  Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. Jouw Online Marketeer gebruikt de volgende typen cookies:

Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies)
Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website van Jouw Online Marketeer te laten functioneren en uw bezoek aan de website makkelijker te maken door middel van uw instellingen te onthouden. Jouw Online Marketeer gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

Gerichte reclame door derden (tracking)
Jouw Online Marketeer maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook Ads om het gebruik van de Jouw Online Marketeer diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan kunnen wij bijvoorbeeld zien welke Youtube-filmpjes bekeken worden. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de website van Jouw Online Marketeer worden op ons verzoek verzameld en met Jouw Online Marketeer gedeeld. Onder meer worden de effectiviteit van onze advertenties en paginagebruik gemeten. Jouw Online Marketeer heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Jouw Online Marketeer voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

Google Analytics (analytisch)
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Jouw Online Marketeer gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jouw Online Marketeer heeft hier geen invloed op. Jouw Online Marketeer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _ga, _gat_gtag_ en de verkregen informatie wordt 10 minuten, 2 dagen dan wel 6 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Jouw Online Marketeer heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Jouw Online Marketeer maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer. Om uzelf af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier.

Zoals eerder in de Privacyverklaring vermeld, is Jouw Online Marketeer zich ervan bewust dat de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 implicaties oplevert voor de doorgifte van persoonsgegevens via Google Analytics en zoeken we naar een oplossing hiervoor. Privacy is voor ons een heel belangrijk goed en we doen daarom ons uiterste best.

Social media cookies
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“share”) op sociale netwerken als Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Jouw Online Marketeer heeft daar geen invloed op. Jouw Online Marketeer adviseert om de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met uw persoonsgegevens verkregen via cookies doen en hoe zij deze verwerken.
U vindt hier de Privacyverklaring van Instagram.
U vindt hier de Privacyverklaring van Twitter.
U vindt hier de Privacyverklaring van LinkedIn.
U vindt hier de Privacyverklaring van Facebook.
U vindt hier de Privacyverklaring van Pinterest.
U vindt hier de Privacyverklaring van Google (YouTube is onderdeel van Google). 

 1. Aanpassen cookie instellingen
  Via uw browserinstellingen kunt u het gebruik van cookies door de websites van Jouw Online Marketeer en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst, kunt u eveneens via deze instellingen realiseren. Voor elke browser en computer die u gebruikt, dient u de instellingen afzonderlijk aan te passen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen. Eveneens wordt op verscheidene websites meer uitleg gegeven over cookies en de wijze van aanpassen, zie hieronder bij ‘meer informatie’. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kunnen verminderen wanneer u de instellingen heeft aangepast.
 2. Meer infomatie?
  Meer informatie over cookie-instellingen Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Opera, Opera Mobile en Android Browser

WIJZIGINGEN

 Jouw Online Marketeer kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Jouw Online Marketeer aangeboden Producten. Het is raadzaam regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de website.